Informații legate de Protecția datelor cu caracter personal

SC METALWOLF SRL (în continuare: METALWOLF) prin prezenta își informează partenerul de contract (în continuare: Partener) despre faptul că îndeplinirea contractului încheiat între cele două părți poate necesita utilizarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care Partenerul pune la dispoziția lui METALWOLF date cu caracter personal, Partenerul este obligat prin lege să asigure informarea adecvată a persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor lor de către METALWOLF, în același timp în cazul transferului sau transmiterii datelor Partenerul este obligat să asigure temeiul juridic al transmiterii datelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protecția datelor, respectând normele europene din Regulamentul 2016/679/EU al Parlamentului European, articolul 14., ținând cont de interesele legitime ale Partenerului.

Informații legate de activitatea de prelucrare a datelor desfășurată de SC METALWOLF SRL

Identitatea operatorului de date și datele de contact ale acestuia: METALWOLF SRL, sediu: 6334 Géderlak, Str. Tavasz nr. 12.

Adresa electronică de contact pentru întrebări privind protecția datelor: info@metalwolf.hu

Detalii privind responsabilul cu protecția datelor: METALWOLF nu dispune de persoană responsabilă cu protecția datelor.

Scopul prelucrării datelor: îndeplinirea de către METALWOLF a atribuțiilor încredințate de către Partener și a contractului încheiat cu operatorul de date.

Persoanele vizate: toate persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt puse la dispoziția lui METALWOLF de către Partener, inclusiv potențialii angajați, clienți ai firmei respective și alte persoane terțe care au legături cu Partenerul.

Domeniul datelor prelucrate: toate datele cu caracter personal furnizate de către Partener puse la dispoziția lui METALWOLF cu privire la angajații, partenerii, subcontractanții acestuia, incluzând, printre altele: în cazul persoanelor vizate numele, adresa, data și locul nașterii, numele mamei, acte de identitate sau datele acestora, date de contact (e-mail, nr. tel. etc.), date legate de comunicare (ex: e-mailuri, convorbiri telefonice), funcția, poziția, date legate de prestarea muncii sau serviciilor, date legate de întocmirea, întreținerea și rezilierea raportului de muncă și a contractului încheiat între Partener respectiv persoana vizată.

Temeiul legal al prelucrării: interesul legitim al Partenerului în scopul îndeplinirii obligațiilor și a exercitării drepturilor sale care decurg din contractele încheiate între Partener și persoanele vizate sau din alte obligații necontractuale.

Destinatarii datelor: colaboratorii, consilierii, operatorii externi ai METALWOLF, respectiv autoritățile specificate de lege, precum și alte persoane în măsura necesară prestării serviciului/activității (ex: furnizori de hardware-software, distribuitori, angrosiști, service-uri, terțe părți).

Transfer de date cu caracter personal către o țară terță: nu se aplică.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal: durata contractului încheiat între Partener și METALWOLF, respectiv după expirarea acesteia, încă 8 ani pentru documentele contabile și documentele care stau la baza celor contabile prevăzute de lege.

Sursa datelor cu caracter personal: Partenerul.

Drepturile persoanelor vizate și căi de atac: având în vedere că temeiul legal al prelucrării datelor de către METALWOLF reprezintă interesul legitim al Partenerului, respectiv operatorul de date acționează în conformitate cu instrucțiunile date de Partener, persoanele vizate își pot exercita drepturile (dreptul de acces la datele prelucrate de către METALWOLF, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrării) într-o măsură limitată direct la METALWOLF, respectiv METALWOLF are dreptul de a refuza îndeplinirea solicitărilor persoanelor vizate în interesul său legitim, respectiv al Partenerului. În cazul în care au fost încălcate drepturile persoanelor vizate, este oportun ca ele să inițieze consultări cu METALWOLF, iar în cazul în care consultările nu dau rezultate sau persoanele vizate nu doresc să beneficieze de acestea, persoanele vizate au dreptul să se adreseze instanțelor judecătorești sau Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației. În cazul inițierii unei proceduri judiciare, instanța acționează cu titlu de excepție, iar persoana vizată poate alege să-și depună acțiunea la tribunalul de la locul de domiciliu sau de ședere.

Datele de contact ale Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației: 1125 Budapesta, str. Szilágyi Erzsébet 22/C, nr. tel: +36 1 391 1400, fax: +36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, pagina web: naih.hu.