Nyereményjátékot hirdetünk!

A mezőgazdaságban tevékenykedők munkájában soha nincs megállás, ha esik, ha fúj, ha süt a nap, ha COVID akkor sem. A nyári napok közeledtével ezért úgy döntöttünk, hogy nyereményjátékot hirdetünk a kitartó gazdáknak!

A nyereményjátékunk részletei a Metalwolf Facebook oldalán található.

A teljes játékszabályzat pedig az alábbiakban olvasható:

A METALWOLF KFT. FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYAI

A Metalwolf Kft. (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévét betöltött*, nem cselekvőképtelen* természetes személy* (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt** teljesíti a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeket.

 1. A Játék részletei és a részvétel szabályai
 • Promóció leírása

A Metalwolf Kft. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/METALWOLF-Kft-256519451084348/) megosztásra kerülő fényképes bejegyzésben megjelölt lépéseket kell véghezvinni, melyek a következők:

 1. A Metalwolf Kft. hivatalos Facebook oldalának like-olása
 2. A nyereményjátékra felhívó poszt alatti komment szekcióban 2 ismerős megjelölése

A mindkét feltételt teljesítő résztvevők bekerülnek a Játékba.

A sorsolás időpontja: 2020. június 10. 10.00. óra. A nyertes neve 2020. június 10-én 16:00-ig bezárólag lesz olvasható külön posztban a Metalwolf Kft. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/METALWOLF-Kft-256519451084348/)

Kérjük a nyerteseket, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot Facebook oldalunkon keresztül, hogy egyeztethessük a nyeremény átadásának részleteit. A győzteseknek a nyereményt az eredményhirdetés után egyeztettet időpontban és lakcímre postázzuk. Amennyiben a győztesek a sorsolás időpontjától számított 14 napon belül nem jelentkeznek a nekik ítélt termékekért, a nyereményük elévül.

A 2. pontban ismertetett nyereménysorsoláson az a Játékos vehet részt, aki a Játék időtartama alatt** a fenti leírásnak megfelelően like-olja a Metalwolf Kft. https://www.facebook.com/METALWOLF-Kft-256519451084348/)** Facebook oldalát, és a játékra felhívó poszt alatt megjelöli 2 ismerősét**. Aki már a játék kezdete előtt like-olta a nevezett oldalt, részt vehet a játékban a másik feltétel teljesítésével.

Egy Játékos like-ja és kommentje egy pályázatnak számít. (a továbbiakban: Pályázat).

A regisztráció során a Játékos hozzájárul, hogy a Szervező és megbízottja a Játék idejére és a Játék céljára hozzáférjen a Játékos Facebook adatlapjához, különösen annak alapadataihoz (név**, e-mail cím**).

1.2. A részvétel további szabályai

 • Egy Játékos több pályázat beküldésére jogosult. A Pályázó minden kommenttel, amiben megjelölte két ismerősét (különböző profilok) növeli esélyét. (2 ismerős bejelölése= 1 Pályázat, 4 ismerős bejelölése=2 Pályázat és így tovább)**
 • A Játékból ki vannak zárva a Metalwolf Kft. és alkalmazottai*.
 • A Játék időtartama: 2020. május 27. 10.00 órától 2020. június 10. 10.00 óráig.
 1. Nyeremények

A Szervező a Játék teljes időtartamára összesen 26 darab ajándékot oszt ki a következő módon:
Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot ad le, a következő nyereményeket nyerheti meg:

 • 1 db Szivargyújtóról működtethető hűtőtáska, bruttó 40.000 Ft értékben
 • 10 db Metalwolf emblémával ellátott törölköző, darabja bruttó 3 000 Ft értékben
 • 15 db Metalwolf emblémával ellátott baseball sapka, darabja bruttó 1 500 Ft értékben

A nyeremények összértéke bruttó 92 500 Ft.

A Szervező a Játék teljes időtartamára 26 darab véletlenszerűen kiválasztott nyertest sorsol ki, akik a fenti termékeket megnyerhetik.

 • A sorsolás időpontja: 2020. június 10. 00 óra
 • A sorsolás helyszíne: 6334 Géderlak, Tavasz utca 12.
 1. További feltételek
 • A Szervező a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálja, hogy azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be, azaz érvényesek-e.
 • A Pályázatok ellenőrzése a beérkezés sorrendjében történik.
 • Tartaléknyertesek: A Szervező a főnyeremény tekintetében 1 (egy) tartaléknyertest jelöl ki arra az esetre, ha a nyertes Pályázata a Játékból kizárásra kerül, mert nem felel meg a Játékszabályzatban leírt bármely alaki (**-gal jelölt) vagy személyi (*-gal jelölt) feltételnek, vagy ha a kizárásra a 4., 5., 6. pontban foglalt okok miatt kerül sor.
 1. A Játékban való részvétel speciális feltételei

 

 • A Játékos kizárólag saját Facebook felhasználó fiókjával jogosult részt venni a Játékban. Az felhasználói fiók jogosulatlan használatából vagy az azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 • A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például – de nem kizárólagosan – kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények átadásának késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából – fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények kisorsolását vagy átadását lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassa, illetve azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljon fel.
 1. Értesítés, a nyeremények átvétele

 

 • A nyeremények nyerteseinek kihirdetése Metalwolf Kft. Facebook oldalán(https://www.facebook.com/METALWOLF-Kft-256519451084348/) különálló posztban történik. Ha egy nyertes Pályázat a Játékból kizárásra kerül, a Szervező a posztot megfelelően korrigálja.

 

 • A Szervező a nyeremények átvételének részleteiről a nyertes Játékosokat, azok Facebookon történő jelentkezését követően 2 napon belül Facebookon értesíti.
 • A kisorsolt nyeremények átadásának feltétele a személyazonosságot igazoló dokumentumok felmutatása; ellenkező esetben a Pályázat érvénytelennek tekintendő, és a kizárt nyertes helyébe a tartaléknyertes lép. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a termékek postázásával, vagy a szervező székhelyén (6334 Géderlak, Tavasz u. 12.) történő személyes átvétel lehetőségével biztosítja.
 • A Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján jogosult ellenőrizni. A Játékos Pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy megadott adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési késedelmekért és lehetetlenülésért a Szervező nem vállal felelősséget.
 1. Egyéb rendelkezések

 

 • A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Szervező érdekkörén kívül eső technikai okokból eredő problémákért felelősséget nem vállal.
 • A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyet beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt személyi (*-gal jelölt), alaki (**-gal jelölt) vagy egyéb feltételeknek, vagy ha Pályázata nem tartalmazza a Szervező által kért valamennyi adatot. A Játékos téves vagy hibás adatszolgáltatásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.
 • A Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, illetve a Játékban való részvétel sikertelenségéért, késedelméért vagy technikai akadályaiért – így különösen szerverhiba vagy egyéb hálózati, illetve technikai problémák, valamint a rendszer túlterheltsége – a Szervező és a szervezésben részt vevő harmadik személyek nem vállalnak felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
 • A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
 • A nyeremények utáni személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, de a Játékban való részvétellel felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény felhasználásának, helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát a Játékszabályzatban meghatározott módon elküldi:

 

 • feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát, e-mail címét, továbbá a nyeremény átadásához, átvételéhez lakcímét a Szervező a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
 • tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról képfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a felvételeket a Szervező marketing-, reklám- és PR-célokra felhasználja, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék során a Játék lebonyolítása érdekében felhasználja, továbbá, hogy azokat ezen célból az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
 • Az adatok feldolgozását a Szervező (METALWOLF KFt.) szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.
 1. Adatkezelés
 • Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a fentiek szerint kezelje, írásban bármikor indoklás nélkül kérheti adatai nyilvántartásból való törlését az info@metalwolf.hu e-mail címen. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is. Amennyiben a Játékos adatai törlését a Játék időtartama alatt, illetve nyereményének átvétele előtt kéri, úgy a Játékos és Pályázata a Játékból kizárásra kerül, és a Játékos a nyeremény átvételére nem jogosult, helyébe tartaléknyertes lép.
 • A megadott adatai felhasználásához a Játékos beleegyezik, hogy megadott személyes adatai (neve, e-mail címe) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további engedélyezés és ellenszolgáltatás nélkül információk, hírlevelek küldése, valamint marketing és piackutatás céljából felhasználhassa. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeresse, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti az info@metalwolf.hu e-mail címen. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek.
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő e-mail címre juttathatja el: info@metalwolf.hu. Kérdéseire öt munkanapon belül választ küldünk.
 • A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.
  A Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
  Amennyiben a Játék során visszaélés vagy annak gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy a Játék-kiírást minden jogkövetkezmény nélkül visszavonja.

A Játékosok a Játékban való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen Játékszabályzatot és a Játék adatvédelmi szabályzatát.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező vagy harmadik személyek számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

Géderlak, 2020. 05. 27.

Metalwolf Kft.

Viszonteladói találkozónk 2020.

Örömmel számolhatunk be róla, hogy 2020.03.06-án pénteken megrendeztük első viszonteladói találkozónkat!

Mint, ahogy az már korábbi bejegyzéseinkből kiderül, az elmúlt időszakban cégünk több jelentős fejlesztésen ment át, és ezeket az újdonságokat szerettük volna megmutatni partnereinknek is.

Gépeink viszonteladóinknak köszönhetően az ország szinte minden megyéjében megtekinthetők és megvásárolhatók, így a jó szakmai kapcsolat kiemelten fontos számunkra.

A találkozó napját gondos tervezéssel készítettük elő, hogy legyen lehetőség szakmai tájékozódásra, ismeretszerzésre és ezek felfrissítésére, de egy kis kapcsolatteremtés/ápolás is beleférjen.

Szakmai előadásainkban röviden bemutattuk hamarosan 30 éves cégünket, melyek keretében megtudhatták vendégeink, hogyan alakult ki a cég mai arculata és tevékenységi köre és hogy mi köze volt a Metalwolf Kft.—nek a kezdetek-kezdetén a karácsonyfatalpakhoz?

Részletesen bemutattuk termékeinket, előnyeiket és a bennük rejlő lehetőségeket. Szó esett a már megtörtént és a még tervezett fejlesztésekről is. A visszajelzések alapján ez az előadásrész különösen fontos volt viszonteladóinknak, akik most megerősített ismeretanyaggal és motivációval tudják ajánlani gépeinket vásárlóiknak.

Ezt követően pedig elérkeztünk a legérdekesebb programhoz: körbevezettük vendégeinket a telephelyen. Bemutattuk az új gyártócsarnokot, festő- és felületkezelő fülkét, a forgácsológépeket… Így aztán igazán megelevenedhetett partnereink előtt a korábban az előadásokban látott múlt és jelen közti különbség. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen igazán érdeklődő közönséget kalauzolhattunk, volt alkalmunk minden kérdésre válaszolni, és egy kicsit beszélgetni is.

A visszajelzés pedig gyorsan jött és nagyszerű érzés volt látni. 🙂


Összegezve azt mondhatjuk, hogy remek nap volt. Szeretnénk mindenkinek megköszönni ezen a platformon is, hogy megtisztelt minket jelenlétével és érdeklődésével.

Reméljük, még sok ilyen találkozónk lesz!

Köszönjük!

Az AGROmashEXPO lezártával szeretnénk köszönetet mondani, ugyanis a rengeteg látogatónknak hála, a Metalwolfnak siker volt az idei expo!

Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy:

? Sok visszatérő vásárlót üdvözölhettünk standunknál

? Remek visszajelzéseket kaptunk a gépekről

? Új vásárlókat is szereztünk

Köszönjük a jó beszélgetéseket!

Jövőre, ugyanitt!

❗️Az esetleges további kérdéseikkel is keressenek minket bizalommal, weboldalunkon a “Kapcsolat” fül alatt, e-mailben az info@metalwolf.hu címen vagy Facebookon.

Cégünk az AGROmashEXPO-n

Cégünk idén is részt vesz a méltán híres  AGROmashEXPO-n, melyet idén is a budapesti Hungexpo-ban rendeztek meg. Az expo 2020.01.22-25-ig várja látogatóit, minket személyesen a G pavilon 203 B standján találhatnak meg az érdeklődők.

A Metalwolf Kft. visszajáró kiállítónak számít a rendezvényen, hiszen azt tapasztaljuk, hogy partnereink szívesen részt vesznek ezen eseményeken, hogy tájékozódhassanak a legújabb gépekről, szolgáltatásokról, trendekről.  Nagy örömünkre mi is évről-évre egyre több látogatót köszönthetünk standunkon, és adhatunk nekik tájékoztatást azt általunk kínált termékekről, tárgyalhatjuk meg velük ötleteinket, és alkothatunk együtt egy számukra tökéletes talajművelőt.

Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni, akik már felkerestek minket, és invitálni azokat, akik még nem.

Kedvcsinálóként pedig, az eddigi két nap képekben:

Találkozzunk az AGROmashEXPO-n!

Cégünk idén is részt vesz a 2020. január 22-től 25-ig megrendezett AGROmashEXPO-n, mely hazánk egyik legjelentősebb szakmai rendezvénye.

Az eseménynek a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ ad 4 napig otthont. Az érdeklődők színvonalas szakmai programok keretében tájékozódhatnak a mezőgazdasági gépek kínálatáról, szolgáltatásokról, input anyagokról, megismerhetik a díjnyertes termékek palettáját, és informálódhatnak a legújabb technikai innovációkról. 

Ha Önt is érdeklik a szakma újdonságai és szeretné megismerni termékeinket, esetleg van olyan egyedi elképzelése, amit a jelenlegi kínálatban nem talált meg, akkor is várjuk! Egyedi elképzeléseket is meg tudunk valósítani! 
Jöjjön és beszélgessünk az ötleteiről! 

Cégünk a G pavolon 203 B standján várja Önöket. A mellékelt térképen láthatja hol is találhat meg minket pontosan az expo területén. 

További friss hírekért kövessen minket Facebook-on is!
A fejlődés nem állhat meg! – Évösszesítő és jövőbeli tervek a Metalwolf Kft-nél

Az év vége beköszöntével visszatekintettünk a vállalkozásunkat érintő  2019-es eseményekre, 

és elárultuk néhány 2020-as tervünket is az Agrárágazatnak. 

A fejlődés elengedhetetlen feltétele a XXI. század követelményeinek megfelelő, modern berendezésekkel felszerelt munkahely. Idén újabb mérföldkőhöz érkezett a vállalkozásunk.

Megépítettük és használatba vettük az új gyártócsarnokot, a minden környezetvédelmi előírásnak és szabálynak megfelelő modern, nagy teljesítményű festőfülkét és az új irodákat, ahol még jobban ki tudjuk szolgálni a megrendelők igényeit, mind a gyártás, mind a tervezés és az adminisztráció tekintetében is.

Legnépszerűbb termékeink ebben az évben is a nagyobb művelési szélességű 2,8-6,2 méteres, középnehéz és nehéz vontatott és kisebb, 1,3-2,8 m munkaszélességű függesztett V-tárcsáink.

Fontos változás, hogy szinte nem készül tárcsa a rögöket aprózó, tömörítő, egyenletes talajfelszínt kialakító lezáróhenger, vagy a henger későbbi felszerelését biztosító vázkialakítás nélkül. Kínálatunkban tárcsáinkhoz kétféle hengertípus szerepel: az egyszerűbb és olcsóbb 400 mm átmérőjű, laposacél pálcás henger, és a robusztus, 480 mm átmérőjű ékgyűrűs henger, 100 mm-es gyűrűtávolsággal, és eltömődést megakadályozó sárkaparókkal.

Kora tavaszi időszakban megnőtt az érdeklődés és ügyfeleink a szokásosnál többet rendeltek simítólappal, vagy ékgyűrűs lezáró hengerrel kiegészített, sekély művelésre használt klasszikus fogasboronából, függesztett és félig függesztett kivitelben 2,2-9,2 m művelési szélességig.

Egyre többet értékesítünk, a palettánkba néhány éve bekerült ásóborona-családból. A 3 sor ásókéssel és két sor lezáróhengerrel szerelt munkagépeket 2,8-8,4 méter művelési szélességben gyártjuk.

A jövőbeli terveinkkel kapcsolatban megjegyezhető, hogy már nagyon várjuk a 2020. január 22-25. között megrendezésre kerülő AGROmashExpót. Különös tekintettel arra, hogy mint kiállítók ott mutatjuk be új termékünket, az új nyolcsoros változatban is szerelhető sorközművelő kultivátort, folyékony műtrágya kijuttatására alkalmas egységgel felszerelve. Várjuk a kedves érdeklődőket a szokásos helyünkön, a G pavilon 203B standján.

A 2020-as terveink között szerepel a középmélylazító-kínálatunk bővítése gyepek és legelők lazítására alkalmas eszközzel. A szántóföldi lazítók nem használhatók erre a műveletre, melynek legfontosabb feladata, hogy felső 25-30 cm tömörödött talajréteg kíméletes lazításával olyan talajállapotothozzon létre, mely által a növényzet ellenállóbb lesz a szélsőséges időjárással szemben, különös tekintettel a csapadékviszonyokra. A lazítás javítja a talaj biológiai életét, elősegíti a növények tápanyagfelvételét és az erőteljesebb gyökérfejlődést.

” Összegzésképpen elmondható, hogy továbbra is olyan eszközöket akarunk a gazdálkodók kezébe adni, amik a Metalwolf Kft. eddigi cégfilozófiáját hűen tükrözik. Ez azt jelenti, hogy a tőlünk vásárolt gépek ár-érték arányban kiemelkedőek, a legjobb tulajdonságokkal rendelkező, jó minőségű, hazai fejlesztésű és előállítású eszközök legyenek, melyek minden tekintetben megfelelnek a gazdálkodók elvárásainak. “

Talajművelő-eszközeinket számos helyen megtalálják: viszonteladóink szerte az országban várják a gazdákat. A viszonteladói listát megtalálják honlapunkon.

Megszokott telephelyünkön, Géderlakon is szeretettel várjuk az érdeklődőket. Itt a termékeinken kívül a megújult, modern üzemünk is megtekinthető. Ha felkeresnek bennünket, ügyfeleinkkel személyesen megbeszélhetjük elképzeléseiket, ötleteiket, hiszen egyedi tervezéssel és gyártással szintén foglalkozunk. A személyre szabott kiszolgálás és az új, modern üzemünk hűen tükrözik családi vállalkozásunk hitvallását: a Metalwolf Kft. innovatív, megbízható partner a talajművelésben.

Bemutatkozunk a Bábolnai Gazdanapokon (szeptember 5-8.)

Kedves Érdeklődő!

Örömmel tudatjuk, hogy az idén 32. alkalommal megrendezett Bábolnai Gazdanapokon cégünk is jelen lesz kiállítóként. Ez a rendezvény az egyik legrégebbi hagyományokkal rendelkező mezőgazdasági kiállítás, mely ebben az évben szeptember 5-8. között várj az érdeklődőket a Bábolna Nemzeti Ménesbirtokon. ( 2943 Bábolna, Mészáros út 1. )

A kiállításon megtekintheti a mozgó gépbemutatót, részt vehet a SMARTFARM konferencián, valamint szaktanácsadást is kérhet terveihez. A rendezvényről részletesebb információkat itt találhat. Mi pedig a Murvás kiállítói terület M33-as standján várjuk sok szeretettel.