ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

 

Az METALWOLF Kft (továbbiakban: METALWOLF ) ezúton tájékoztatja szerződött Partnerét (továbbiakban: Partner), hogy a közöttük fennálló szerződés teljesítése személyes adatok kezelését teheti szükségessé.

Amennyiben Partner  METALWOLF  részére személyes adatokat továbbít, Partner törvényi feladata, hogy az érintettek továbbított adatainak  METALWOLF  általi kezeléséről az érintetteket megfelelően tájékoztassa, egyben az adattovábbítások esetén azok jogalapjáról megfelelően gondoskodjon az adatvédelmi és egyéb irányadó jogszabályok szerint, a jelen tájékoztatóban írtakról az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU) 14. cikkének megfelelően, természetesen a Partner jogos érdekeinek figyelembe vételével.

A METALWOLF Kft adatkezelési tevékenységéről szóló tájékoztató

Az adatkezelő személye és elérhetőségei:  METALWOLF Kft  ., székhely: 6334 Géderlak Tavasz utca 12.  kapcsolat adatvédelmi kérdésekben: e-mail: info@metalwolf.hu

Adatvédelmi tisztviselő adatai:  METALWOLF nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel.

Az adatkezelés célja: Partner által METALWOLF nak adott feladatok és az adatkezelővel fennálló szerződés teljesítése.

Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akiknek személyes adatait Partner  METALWOLF részére továbbítja, ideértve potenciálisan az említett cég munkavállalóit, ügyfeleit és egyéb Partner-rel kapcsolatban álló harmadik személyeket.

A kezelt adatok köre: bármilyen, Partner által kezelt és  METALWOLF részére továbbított a munkatársakra, partnereikre, alvállalkozóikra vonatkozó adat, ideértve például a következőket:  az érintett személyekre vonatkozó név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító iratok vagy azok adatai, kontaktadatok (e-mail cím, telefonszám stb.), kommunikációra vonatkozó adatok (pl. e-mailek, telefonhívások), beosztás, státusz, munkavégzéssel és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatok, a munkaviszonyból és Partner illetve az érintett személy között fennálló egyéb szerződés létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez kapcsolódó adatok.

Adatkezelés jogalapja: Partner-nak az adattovábbításokkal érintett személyekkel fennálló szerződéseiből vagy egyéb kötelmekből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez és jogainak gyakorlásához fűződő jogos érdeke.

Az adatok címzettjei:  METALWOLF munkatársai, tanácsadói, külső üzemeltetők, illetőleg jogszabály által meghatározott hatóságok, továbbá a megbízás ellátásához szükséges körben és mértékben egyéb személyek (pl. hardver-szoftver szállító partnerek, disztribútorok, nagykereskedők, szervizek, harmadik felek).

Harmadik országokba történő adattovábbítások: nem alkalmazandó.

Adatkezelés időtartama: Partner és  METALWOLF között fennálló szerződés tartama, továbbá annak lejártát követően jogszabályban előírt számviteli bizonylatokra, és számviteli bizonylatok alapjait képező dokumentumokra 8 év.

A személyes adatok forrása: a Partner.

Érintettek jogai és jogorvoslat: tekintettel arra, hogy  METALWOLF által végzett adatkezelés jogalapja Partner fent említett jogos érdeke, és az adatkezelő mindenben Partner utasításainak megfelelően jár el, az érintettek jogaikat ( METALWOLF által kezelt adatokhoz való hozzáférés joga, helyesbítés vagy törlés kérése, adatkezelés korlátozásának joga, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozás joga) csak korlátozott mértékben gyakorolhatják közvetlenül METALWOLF -nál, illetve  METALWOLF saját, illetve Partner jogos érdekére hivatkozással jogosult megtagadni az érintettek kéréseinek teljesítését is. Az érintetteknek jogaik sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményezniük METALWOLF -al, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az érintett ezt nem kívánja igénybe venni, jogosult bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.