Adatkezelési tájékoztató szerződés keretében történő adatkezeléshez

(hatályos 2020.09.16-tól)

BEVEZETŐ

Tájékoztatjuk, hogy a METALWOLF Fémipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban mint Adatkezelő) fő tevékenysége keretében mezőgazdasági gépeket gyárt és értékesít.

A tevékenységhez kapcsolódó feladatai ellátáshoz természetes személyek közreműködését is igénybe veszi. A közreműködés alapja a természetes személlyel vagy a természetes személy által képviselt céggel kötött szerződés, amelynek keretében a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez személyes adatokat kell kezelnünk. A kezelni kívánt adatok köre a szerződés tárgyától függően változik. Egy konkrét szerződéshez szükséges adatok körét a felek a szerződéskötést megelőző tárgyalások, valamint a szerződés teljesítése során határozzák meg, és a szerződésben, illetve a szerződés teljesítése során keletkező dokumentumokban (pl. teljesítés igazolások, számlák) rögzítik azokat. A szerződés megkötéséhez csak olyan adatokat kérünk, amelyek elengedhetetlenek a közreműködő azonosításához, és ha létrejön a szerződés, a szerződés hatálya alatti kapcsolattartáshoz, illetve a szerződés teljesítéséhez.

Annak érdekében, hogy a személyes adatai tekintetében az önrendelkezési jogát gyakorolni tudja, az alábbi tájékoztatást adjuk.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő neve: METALWOLF Fémipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság /Cg: 03-09-101073, adószáma: 1658879-2-03, képviseli: Farkas Csaba ügyvezető/ székhely: 6334. Géderlak, Tavasz u. 12.

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait

  • ha a szerződés létrejön, akkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján – szerződés teljesítése,
  • ha nem jön létre a szerződés, akkor az esetleges jogi igényérvényesíthetőség érdekében a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk (1). bekezdés f) pontja alapján – az adatkezelő jogos érdeke

jogalapon kezeli.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő az Ön személyes adatait

  • szerződés megkötése, teljesítése,
  • létre nem jött szerződéssel, vagy a megszűnt szerződéssel összefüggő jogi igény érvényesítése

érdekében kívánja kezelni.

További célú adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait a jelen tájékoztatóban megjelölttől eltérő célra nem kívánjuk használni, ha ilyen eset felmerülne, arról külön tájékoztatni fogjuk.

Az adatkezelés időtartama

A létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő addig kívánja kezelni, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban jogi igény érvényesíthető, vagyis az elévülésre irányadó szabályok alapján 5 éves elévülési időn belül.

Ha a szerződés létrejön, akkor szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő a szerződés hatálya alatt, illetve ha a szerződés megszűnik, a megszűnést követően az igényérvényesítésre nyitva álló 5 éves elévülési időn belül esetleges igényérvényesítés érdekében, továbbá, a számviteli törvény alapján a számviteli bizonylatok őrzésére előírt 8 éves megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében kezeli.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A szerződés alapján kezelt személyes adatait jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben az adóhatóságnak, vagy más hatósági megkeresés esetén az információt kérő hatóságnak adjuk át. Ha pénzügyi teljesítésre vagyunk kötelezettek, adatait a teljesítéshez szükséges mértékben az Ön által megjelölt pénzügyi intézménynek adjuk át.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:  Tájékoztatjuk, hogy adatait nem továbbítjuk harmadik országba.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

Az érintettek jogai

Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás és indokolás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az Önre vonatkozó személyes adatokról, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, szerződéses jogalapon kezelt adatok tekintetében megilleti az adathordozhatósághoz való jog, illetve jogos érdek jogalapon kezelt adatok tekintetében tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

A korlátozáshoz, törléshez és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, ha szerződést köt az Adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet kezelését gyakran jogszabály (pl. a számviteli törvény) rendeli el, illetve amelyeket a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.

Az adathordozhatósághoz való jog kapcsán tájékoztatjuk, hogy kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei fennállnak.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A fent megjelölt adatkezelési célokkal összefüggésben nem történik automatizált döntéshozatal és profilalkotás. Ha a szerződés kezelése során automatizált döntéshozatalt, profilalkotást kívánnánk alkalmazni, erről és az ehhez kapcsolódó jogairól tájékoztatni fogjuk.

Jogorvoslat, hatósági, bírósági jogérvényesítés

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha adatkezelésünkkel kapcsolatban adatvédelmi jogsértést tapasztal, panaszt nyújthat be az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, vagy az adatvédelmi hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapjának címe: www.nai.hu, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5. Bírósági eljárásban választása szerint jogosult az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti, vagy az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni.

 

METALWOLF Fémipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság