Nyereményjátékot hirdetünk!

A mezőgazdaságban tevékenykedők munkájában soha nincs megállás, ha esik, ha fúj, ha süt a nap, ha COVID akkor sem. A nyári napok közeledtével ezért úgy döntöttünk, hogy nyereményjátékot hirdetünk a kitartó gazdáknak!

A nyereményjátékunk részletei a Metalwolf Facebook oldalán található.

A teljes játékszabályzat pedig az alábbiakban olvasható:

A METALWOLF KFT. FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI SZABÁLYAI

A Metalwolf Kft. (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 18. életévét betöltött*, nem cselekvőképtelen* természetes személy* (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt** teljesíti a jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeket.

 1. A Játék részletei és a részvétel szabályai
 • Promóció leírása

A Metalwolf Kft. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/METALWOLF-Kft-256519451084348/) megosztásra kerülő fényképes bejegyzésben megjelölt lépéseket kell véghezvinni, melyek a következők:

 1. A Metalwolf Kft. hivatalos Facebook oldalának like-olása
 2. A nyereményjátékra felhívó poszt alatti komment szekcióban 2 ismerős megjelölése

A mindkét feltételt teljesítő résztvevők bekerülnek a Játékba.

A sorsolás időpontja: 2020. június 10. 10.00. óra. A nyertes neve 2020. június 10-én 16:00-ig bezárólag lesz olvasható külön posztban a Metalwolf Kft. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/METALWOLF-Kft-256519451084348/)

Kérjük a nyerteseket, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot Facebook oldalunkon keresztül, hogy egyeztethessük a nyeremény átadásának részleteit. A győzteseknek a nyereményt az eredményhirdetés után egyeztettet időpontban és lakcímre postázzuk. Amennyiben a győztesek a sorsolás időpontjától számított 14 napon belül nem jelentkeznek a nekik ítélt termékekért, a nyereményük elévül.

A 2. pontban ismertetett nyereménysorsoláson az a Játékos vehet részt, aki a Játék időtartama alatt** a fenti leírásnak megfelelően like-olja a Metalwolf Kft. https://www.facebook.com/METALWOLF-Kft-256519451084348/)** Facebook oldalát, és a játékra felhívó poszt alatt megjelöli 2 ismerősét**. Aki már a játék kezdete előtt like-olta a nevezett oldalt, részt vehet a játékban a másik feltétel teljesítésével.

Egy Játékos like-ja és kommentje egy pályázatnak számít. (a továbbiakban: Pályázat).

A regisztráció során a Játékos hozzájárul, hogy a Szervező és megbízottja a Játék idejére és a Játék céljára hozzáférjen a Játékos Facebook adatlapjához, különösen annak alapadataihoz (név**, e-mail cím**).

1.2. A részvétel további szabályai

 • Egy Játékos több pályázat beküldésére jogosult. A Pályázó minden kommenttel, amiben megjelölte két ismerősét (különböző profilok) növeli esélyét. (2 ismerős bejelölése= 1 Pályázat, 4 ismerős bejelölése=2 Pályázat és így tovább)**
 • A Játékból ki vannak zárva a Metalwolf Kft. és alkalmazottai*.
 • A Játék időtartama: 2020. május 27. 10.00 órától 2020. június 10. 10.00 óráig.
 1. Nyeremények

A Szervező a Játék teljes időtartamára összesen 26 darab ajándékot oszt ki a következő módon:
Az a Játékos, aki a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot ad le, a következő nyereményeket nyerheti meg:

 • 1 db Szivargyújtóról működtethető hűtőtáska, bruttó 40.000 Ft értékben
 • 10 db Metalwolf emblémával ellátott törölköző, darabja bruttó 3 000 Ft értékben
 • 15 db Metalwolf emblémával ellátott baseball sapka, darabja bruttó 1 500 Ft értékben

A nyeremények összértéke bruttó 92 500 Ft.

A Szervező a Játék teljes időtartamára 26 darab véletlenszerűen kiválasztott nyertest sorsol ki, akik a fenti termékeket megnyerhetik.

 • A sorsolás időpontja: 2020. június 10. 00 óra
 • A sorsolás helyszíne: 6334 Géderlak, Tavasz utca 12.
 1. További feltételek
 • A Szervező a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálja, hogy azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be, azaz érvényesek-e.
 • A Pályázatok ellenőrzése a beérkezés sorrendjében történik.
 • Tartaléknyertesek: A Szervező a főnyeremény tekintetében 1 (egy) tartaléknyertest jelöl ki arra az esetre, ha a nyertes Pályázata a Játékból kizárásra kerül, mert nem felel meg a Játékszabályzatban leírt bármely alaki (**-gal jelölt) vagy személyi (*-gal jelölt) feltételnek, vagy ha a kizárásra a 4., 5., 6. pontban foglalt okok miatt kerül sor.
 1. A Játékban való részvétel speciális feltételei

 

 • A Játékos kizárólag saját Facebook felhasználó fiókjával jogosult részt venni a Játékban. Az felhasználói fiók jogosulatlan használatából vagy az azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 • A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például – de nem kizárólagosan – kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények átadásának késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából – fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények kisorsolását vagy átadását lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassa, illetve azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljon fel.
 1. Értesítés, a nyeremények átvétele

 

 • A nyeremények nyerteseinek kihirdetése Metalwolf Kft. Facebook oldalán(https://www.facebook.com/METALWOLF-Kft-256519451084348/) különálló posztban történik. Ha egy nyertes Pályázat a Játékból kizárásra kerül, a Szervező a posztot megfelelően korrigálja.

 

 • A Szervező a nyeremények átvételének részleteiről a nyertes Játékosokat, azok Facebookon történő jelentkezését követően 2 napon belül Facebookon értesíti.
 • A kisorsolt nyeremények átadásának feltétele a személyazonosságot igazoló dokumentumok felmutatása; ellenkező esetben a Pályázat érvénytelennek tekintendő, és a kizárt nyertes helyébe a tartaléknyertes lép. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a termékek postázásával, vagy a szervező székhelyén (6334 Géderlak, Tavasz u. 12.) történő személyes átvétel lehetőségével biztosítja.
 • A Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján jogosult ellenőrizni. A Játékos Pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy megadott adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési késedelmekért és lehetetlenülésért a Szervező nem vállal felelősséget.
 1. Egyéb rendelkezések

 

 • A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Szervező érdekkörén kívül eső technikai okokból eredő problémákért felelősséget nem vállal.
 • A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyet beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt személyi (*-gal jelölt), alaki (**-gal jelölt) vagy egyéb feltételeknek, vagy ha Pályázata nem tartalmazza a Szervező által kért valamennyi adatot. A Játékos téves vagy hibás adatszolgáltatásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.
 • A Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, illetve a Játékban való részvétel sikertelenségéért, késedelméért vagy technikai akadályaiért – így különösen szerverhiba vagy egyéb hálózati, illetve technikai problémák, valamint a rendszer túlterheltsége – a Szervező és a szervezésben részt vevő harmadik személyek nem vállalnak felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.
 • A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
 • A nyeremények utáni személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, de a Játékban való részvétellel felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény felhasználásának, helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát a Játékszabályzatban meghatározott módon elküldi:

 

 • feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát, e-mail címét, továbbá a nyeremény átadásához, átvételéhez lakcímét a Szervező a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény) rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
 • tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról képfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a felvételeket a Szervező marketing-, reklám- és PR-célokra felhasználja, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék során a Játék lebonyolítása érdekében felhasználja, továbbá, hogy azokat ezen célból az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
 • Az adatok feldolgozását a Szervező (METALWOLF KFt.) szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.
 1. Adatkezelés
 • Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a fentiek szerint kezelje, írásban bármikor indoklás nélkül kérheti adatai nyilvántartásból való törlését az info@metalwolf.hu e-mail címen. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is. Amennyiben a Játékos adatai törlését a Játék időtartama alatt, illetve nyereményének átvétele előtt kéri, úgy a Játékos és Pályázata a Játékból kizárásra kerül, és a Játékos a nyeremény átvételére nem jogosult, helyébe tartaléknyertes lép.
 • A megadott adatai felhasználásához a Játékos beleegyezik, hogy megadott személyes adatai (neve, e-mail címe) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további engedélyezés és ellenszolgáltatás nélkül információk, hírlevelek küldése, valamint marketing és piackutatás céljából felhasználhassa. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeresse, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti az info@metalwolf.hu e-mail címen. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek.
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő e-mail címre juttathatja el: info@metalwolf.hu. Kérdéseire öt munkanapon belül választ küldünk.
 • A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.
  A Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
  Amennyiben a Játék során visszaélés vagy annak gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy a Játék-kiírást minden jogkövetkezmény nélkül visszavonja.

A Játékosok a Játékban való részvétellel minden külön nyilatkozat nélkül elfogadják a jelen Játékszabályzatot és a Játék adatvédelmi szabályzatát.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező vagy harmadik személyek számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

Géderlak, 2020. 05. 27.

Metalwolf Kft.